Overige documenten

Privacyverklaring
Vrijeschool Widar verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. Vrijeschool Widar
vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust
van de privacywetgeving. Vrijeschool WIdar is verantwoordelijk voor het zorgvuldig
omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacyverklaring leggen wij
u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

Euritmieschoenen
Nieuwe euritmieschoenen zijn verkrijgbaar bij speelgoedwinkel Poppedijn

Luizenprotocol
klik hier

Pedagogisch Klimaat en anti-pestbeleid/-protocol
klik hier

Jaarverslag (onderdeel van het jaarverslag van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland)
klik hier

Protocol communicatie gescheiden ouders
klik hier

Ouderformulier behorende bij het protocol communicatie gescheiden ouders
klik hier

“Leerkrachten geven op Widar het goede voorbeeld. Elke opvoeding is immers zelfopvoeding.”

Vrijeschool Widar