ANBI Stichting

Medezeggenschapsraad

Sinds 2005 wordt er op de vrijeschool Widar gewerkt met een Medezeggenschapsraad (MR) om ouders en leerkrachten via dit orgaan actief en formeel te betrekken bij de totstandkoming van het beleid van de school. In de agenda van de school is terug te vinden wanneer de MR vergadert. Deze vergaderingen zijn openbaar voor ouders en leerkrachten van de school. De MR plant na elk overleg een nieuwe vergadering, doorgaans treft u dus maar één nieuwe vergaderdatum aan in de digitale schoolagenda. Wilt u op regelmatige basis aanschuiven bij een MR vergadering? Dat kan! Neem dan contact op met een van de MR leden. Zij houden u dan actief op de hoogte van de volgende vergaderdatum en de agenda. Tussen die overleggen in heeft de MR over de beleidsmatige aangelegenheden direct contact met de schoolleider of de schoolleider neemt (gedeeltelijk) deel aan de MR vergadering. In schooljaar 2017-2018 heeft de MR in het bijzonder aandacht voor het oprichten van een ANBI stichting en het socialmedia protocol.  Zodra de ANBI stichting is opgericht ontvangt u via de interne weekberichten én via deze website alle benodigde informatie.

MR leden zijn:
Ted van Baarda (ouder in klas 4 en klas 6)
Bob van der Eijk (ouder in klas 4)
Petra Narold (medewerker, klas 1)
vacant (medewerker)

Lees hier het jaarverslag 2016

Notulen MR vergadering 25 september 2017

Notulen MR vergadering 14 september 2017

Notulen MR vergadering 22 juni 2017

GMR

Met de vorming van de Samenwerking van Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH) is naast de lokale MR een gemeenschappelijke (G)MR gevormd. Hier wordt het gemeenschappelijke beleid op vorm gegeven. Een van de GMR leden is Adriaan Roest-Crollius, vader op vrijeschool Widar (klas 2a en klas 5). Ook Anja Knijn, leerkracht (klas 3) en IB-er van vrijeschool Widar heeft zitting in de GMR.

“Leerkrachten geven op Widar het goede voorbeeld. Elke opvoeding is immers zelfopvoeding.”

Vrijeschool Widar