Visie en missie

Visie en missie

Visie

Op het basisonderwijs van de vrijeschool leren de kinderen hetzelfde als op iedere andere basisschool en daarnaast nog veel meer. De vrijescholen verzorgen, gebaseerd op de antroposofie, hoogwaardig onderwijs. Er wordt naar antwoorden gezocht op de ontwikkelingsvragen van elk individueel kind én de klas als groep. Kleuters en schoolkinderen hebben ieder hun eigen wereld waarin wij letterlijk en figuurlijk speelruimte bieden, kennis, vaardigheden en mogelijkheden aanreiken en het zoeken naar oplossingen nadrukkelijk stimuleren. Een breed onderwijspakket dat uitgaat van een evenwicht tussen cognitieve, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden. Zo kan ieder kind vol vertrouwen met de verworven kennis en de ontwikkelde vaardigheden naar het vervolg onderwijs doorstromen. Een vrijeschool biedt onderwijs aan kinderen vanaf de kleuterleeftijd tot en met het voortgezet onderwijs.

Het team van Widar werkt dagelijks aan een leeromgeving waar alle leerlingen zich elke dag, met hoofd, hart en handen veilig kunnen ontwikkelen. Waarbij het plezier in leren, het aanspreken van creativiteit en samenwerking een essentiële rol spelen. Wij stimuleren een participerende leerlingpopulatie en geven ruimte aan zelfstandigheid, authenticiteit en burgerschap. Het vrijeschoolonderwijs van Widar verbindt de antroposofische pedagogiek aan de wereld van vandaag en morgen.

Visie op ICT onderwijs

Vrijeschool Widar is zich bewust van de digitale ontwikkelingen en ziet het als haar opdracht om leerlingen, samen met ouders, te leren bewust, autonoom, creatief, veilig en gezond met digitale middelen om te gaan. Zodat onze leerlingen zich ook in de digitale wereld aardig, waardig en vaardig kunnen bewegen en ontwikkelen.

Missie

De vrijeschool: hoog kwalitatief onderwijs mét meerwaarde. Náást het behalen van de kwalitatieve reguliere einddoelen, gesteld vanuit de overheid, geven wij de leerlingen extra waarden mee die van belang zijn om je blijvend te willen en kunnen ontwikkelen. Het kind wordt uitgedaagd zijn persoonlijkheid goed te ontplooien en te zoeken naar oplossingen binnen een veilige omgeving, om zo stevig in de wereld te staan.

De vrijeschool blijft zich ontwikkelen om aansluiting te houden op de huidige en toekomstige maatschappij, met respect voor de bestaande (antroposofische) waarden. Van belang zijn aspecten als: kennis, kunst, creativiteit, beweging, balans eQ & iQ, zorg voor onze aarde en ontwikkeling van de krachten van het kind om te kunnen worden wie je bent.

“Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.”

Vrijeschool Widar