ANBI Stichting

ANBI Stichting

Stichting Vrienden van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland

De Stichting Vrienden van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH) is bedoeld om het vrijeschoolonderwijs financieel te steunen zoals dat wordt aangeboden door de 8 vrijescholen die aangesloten zijn bij de SVZH.  De Stichting Vrienden van de SVZH is een ANBI stichting en maakt schenken (van een gift) aan vrijeschool Widar financieel mogelijk. Vanuit de sociale driegeleding gedachten willen wij op deze manier bijdragen aan een betere wereld.

In een korte animatie (gemaakt door oud leerling Mees Kommer) wordt verteld hoe schenken via de ANBI stichting werkt.

Deze financiële schenking is fiscaal aftrekbaar. Dit levert een financieel voordeel op voor ouders. Voor meer achtergrondinformatie kunt u de mission statement van de ANBI stichting raadplegen.

Wat is het verschil tussen schenken en ouderbijdrage?
Schenken
Wanneer u een financiële schenking doet, ontstaat voor u een fiscaal voordeel. De grootte van uw voordeel is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt eenmalig schenken of kiezen voor een periodieke, ‘meerjaren’ schenken. In het geval van een ‘meerjaren’ toezegging is uw fiscale voordeel groter. De betaling van de schenking loopt via de Stichting Vrienden van SVZH. Deze stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze erkenning wordt het door ouders overgemaakte bedrag een gift in fiscale zin. Op de site van de belastingdienst vindt u veel informatie over de wijze van schenken en kunt u berekenen wat uw eigen voordeel is. Voor het gemak hebben wij dit formulier voor periodieke giften al gedeeltelijk voor u ingevuld.

In deze brief staat alle praktische informatie voor ouders van kinderen van kleuters tot en met klas 6. Ook als u geen ouder van Widar (meer) bent en de school wel een warm hart toedraagt kunt u overigens schenken met fiscaal voordeel.

Ouderbijdrage en Delftpas
De ouderbijdrage is een bedrag dat u via Wis Collect betaalt op de ouderbijdragerekening van Widar. Over dit bedrag ontstaat voor u geen fiscaal voordeel. Ook kunt u (een gedeelte) van de ouderbijdrage betalen via de Delftpas.

Welke gevolgen heeft schenken voor de zeggenschap over de ouderbijdragen en schenkingen?
De stichting zorgt er periodiek voor dat de inkomsten bij Widar terecht komen. Als vanouds, blijft de oudergeleding de begroting over de besteding van de ouderbijdragen en giften goedkeuren. De schoolleider legt jaarlijks verantwoording over de besteding af aan de oudergeleding van Widar. De oudergeleding verstrekt een verantwoording aan de ouders.

Wis Collect
Jaarlijks ontvangen alle ouders een bericht van Wis Collect. U kunt kiezen voor een schenking, een vrijwillige ouderbijdrage of de ouderbijdrage (deels) betalen via de Delftpas.

Wanneer u kiest (of al periodiek heeft gekozen) voor schenken via de Stichting Vrienden van SVZH ontvangt u jaarlijks een mail van Wis Collect. Indien u gebruik maakt van deze optie, dient u in Wis Collect (jaarlijks opnieuw) de keuze te maken voor schenking en vervolgens het proces in Wis Collect te voltooien. U geeft hiermee een reactie aan de school en voorkomt hierdoor herinneringen vanuit Wis Collect.

Wanneer u kiest voor een vrijwillige ouderbijdrage volgt u de aanwijzingen van Wis Collect. Ook ouders met een minimuminkomen die met behulp van hun Delftpas hun ouderbijdrage regelen, kunnen de vrijwillige ouderbijdrage betalen via Wis Collect. Let op! Dit is alléén mogelijk voor de gratis kind Delftpas in combinatie met Delftpas van € 5,-

Contactgegevens
Stichting Vrienden van de SVZH
Meesterstraat 2
2613 XB DELFT

RSIN: 858197625
IBAN: NL88 TRIO 0338 7829 82 tnv Stichting Vrienden van Samenwerkende Vrijescholen ZH

Mail: anbi.vswidar@gmail.com

Website: www.vswidar.nl/anbi/anbi-stichting

Het bestuur
Voorzitter : Arthur Hilgersom
Penningmeester : Bob van der Eijk
Secretaris : Ted van Baarda

Volgens artikel 3.4 van de statuten ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden.

“Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.”

Vrijeschool Widar