ANBI Stichting

Stichting Vrienden van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland

De Stichting Vrienden van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH) is bedoeld om het vrijeschoolonderwijs financieel te steunen zoals dat wordt aangeboden door de 8 vrijescholen die aangesloten zijn bij de SVZH.  De Stichting Vrienden van de SVZH is een ANBI stichting en maakt schenken (van een gift) aan vrijeschool Widar financieel mogelijk. Vanuit de sociale driegeleding gedachten willen wij op deze manier bijdragen aan een betere wereld.

In een korte animatie (gemaakt door oud leerling Mees Kommer) wordt verteld hoe schenken via de ANBI stichting werkt.

Waarom verandert de bestaande situatie?
Door de ouderbijdrage om te zetten in een gift, wordt deze fiscaal aftrekbaar (en dat was ondanks de geruchten tot dusverre niet het geval). Dit levert een financieel voordeel op voor de ouders en hopelijk ook voor Widar. Het lange antwoord op de vraag is te vinden in het mission statement van de ANBI stichting.

Hoe verandert de situatie voor ouders?
Ook dit jaar ontvangen alle ouders een bericht van Wiscollect. Echter nu kunt u kiezen voor een vrijwillige bijdrage of een gift. Wanneer u kiest voor een vrijwillige ouderbijdrage verandert er niets. Ook ouders met een minimum inkomen kunnen de vrijwillige ouderbijdrage als vanouds betalen (met behulp van de Delftpas). Er verandert alleen iets als u kiest voor het schenken via de Stichting Vrienden van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland.

Waarom zou ik willen schenken en wat verandert er dan?
Wanneer u aangeeft te willen schenken, dan ontstaat voor u een fiscaal voordeel. De grote van uw voordeel is afhankelijk van uw eigen situatie. De betaling loopt via de Stichting Vrienden van Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland. Deze stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor wordt het overgemaakte bedrag een gift, in fiscale zin een aftrekpost. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie over de wijze van schenken en helpt u berekenen wat uw eigen voordeel kan zijn.

Welke gevolgen heeft dat voor de zeggenschap over de ouderbijdragen en schenkingen?
Niets. De stichting zorgt er periodiek voor dat de inkomsten bij Widar terecht komen. De oudergeleding blijft, als vanouds, de begroting over de besteding van de ouderbijdragen en giften jaarlijks goedkeuren. De schoolleider legt jaarlijks verantwoording over de besteding af aan de oudergeleding van Widar. De oudergeleding verstrekt jaarlijks een verantwoording aan de ouders.

Welke gevolgen heeft het voor de feitelijke besteding van de gelden?
Niets. De Medezeggenschapsraad en de schoolleiding van Widar blijven er voor zorgen dat de gelden goed worden besteed aan het vrijeschool onderwijs op Widar.

Wat moet ik doen als ik wil schenken?
Eind november 2017 zijn twee informatiemails verstuurd voor schooljaar 2017-2018 (zie hieronder). Ook als u geen ouder van Widar (meer) bent en de school wel een warm hart toedraagt kunt u schenken met fiscaal voordeel.

Schenken met kind/kinderen in klas 2 of lager

Schenken met kind/kinderen in klas 3 of hoger

Contact gegevens 
Stichting Vrienden van de SVZH
Meesterstraat 2
2613 XB DELFT
RSIN: 858197625
Bankrekening: NL88 TRIO 0338 7829 82 tnv Stichting Vrienden van Samenwerkende Vrijscholen ZH

mail: anbi.vswidar@gmail.com
www.vswidar.nl/anbi/anbi-stichting

Het bestuur
Voorzitter            : Arthur Hilgersom
Penningmeester : Bob van der Eijk
Secretaris             : Ted van Baarda

Volgens artikel 3.4 van de statuten ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden.

“Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.”

Vrijeschool Widar